นางสาวโชตนา ลิ่มสอน

เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ

 

นายอุดม ศรีทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายวินัย แสดงฤทธิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวสุนีย์ สุขกาศรี

เจ้าพนักงานธุรกา

นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

นางสาวขวัญชนก สีทองแจ้ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายธนพล พิกุลขาว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

นางสาวธนพร เงินอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวกมลชนก แจ่มแจ้ง
พนักงานบริการ

 

BACK