กลุ่มเกษตรกร


ชื่อกลุ่ม
เลขที่
ทะเบียน
สถานที่ตั้ง
จำนวนสมาชิก
ปีที่จัดตั้ง
ชื่อประธานกลุ่มฯ
กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลยี่ล้น
อท 32/19
52 หมู่ 6 ตำบลยี่ล้น

197 คน
9 ก.พ. 2519
นายวิรัช เปาอินทร์
กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลไผ่จำศีล
อท 18/18
170/4 หมู่ 3 ตำบลไผ่จำศีล
43 คน
26 มิ.ย. 2518
นายวีระ พานไหม
กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลบางจัก
อท 26/18
15 หมู่ 7 ตำบลบางจัก
179 คน
6 ต.ค. 2518
นายวันชัย มโหฬาร
กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลท่าช้าง
อท 27/18
11 หมู่ 6 ตำบลท่าช้าง
123 คน
28 พ.ย. 2518
นายมานิตย์ แจ่มจันทร์
กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลคลองขนาก
อท 29/18
40 หมู่ 5 ตำบลคลองขนาก
116 คน
30 ธ.ค. 2518
นายบุญเลิศ เกิดมณี
กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลสาวร้องไห้
อท 31/19
56 หมู่ 2 ตำบลสาวร้องไห้
303 คน
9 ก.พ. 2519
นายเสงี่ยม นิ่มราศรี
กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลไผ่วง
อท 39/21
14 หมู่ 2 ตำบลไผ่วง
160 คน
23 พ.ย. 2521
นายชั้น ศุกรเสพย์
กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลม่วงเตี้ย
อท 44/22
61 หมู่ 7 ตำบลม่วงเตี้ย
313 คน
8 มิ.ย. 2522
(ถึงแก่กรรม)
กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลสี่ร้อย
อท 48/24
98 หมู่ 5 ตำบลสี่ร้อย
108 คน
5 ต.ค. 2524
นายสมัคร แสงนาค
กลุ่มเพาะเห็ดตำบลไผ่ดำพัฒนา
อท 56/41
180/1 หมู่ 1 ตำบลไผ่ดำพัฒนา
30 คน
2541
นายปรีชา หอมหวล


<<<กลับหน้าหลัก>>>