กลุ่มทำข้าวตังยี่ล้น
ต้นกำเนิดภูมิปัญญา     
     ในยุดสมัยโบราณ ยามพื้นดินแผ่นดินเกิดภัยสงคราม บรรพบุรุษ เราจำต้องจากครอบครัวเพื่ออกรบกับข้าศึก     
     สิ่งที่สำคัญกับกำลังพลคือ ขวัญกำลังใจและเสบียงเพื่อประทังชีวิตและเพิ่มกำลังให้กับร่างกาย     
ซึ่งในสมัยยามออกรบ การหุงหาอาหารกลางป่าเป็นเรื่องยากอีกทั้งจะเป็นการบอกจุดเพื่อโจมตีให้กับฝ่ายตรงข้าม     
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบรรพบุรุษของเราในสมัยโบราณจึงมีการคิดค้นการถนอมอาหาร     
ข้าวตังก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ถูกนำมาใช้ โดยมีการหุงข้าวแล้วนำไปตากให้แห้ง  การที่จะนำมารับประทาน ก็ให้นำไปแช่น้ำแล้วนำไปรับประทานได้ 
ประวัติความเป็นมา
     จากการคัดสรรสุดยอด "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ปี 2546 กลุ่มอาชีพทำข้าวตัง หมู่ที่ 2 ตำบลยี่ล้น ได้ส่งผลิตภัณฑ์ข้าวตังยี่ล้นเข้าร่วมคัดสรร 
ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผ่านการคัดสรรในแต่ละรอบไปสู่ระดับภาค และได้รับรองฝีมือในระดับ 2 ดาว 
ส่วนประวัติความเป็ฯมาในการจัดตั้งกลุ่มทำข้าวตังยี่ล้น เริ่มจากนางจำนงค์ ไทยพยัฆ ประธานกลุ่มฯ ได้เคยทำงานเป็นลูกจ้างทำข้าวตังโบราณ ซึ่งเป็นข้าวตังที่มีลักษณะแผ่นใหญ่ เป็นเม็ดใหญ่ๆ ต่อมาเมื่อมีนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จึงคิดจัดตั้งกลุ่มทำข้าวตังขึ้นตามแนวภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ีงในตอนนั้นกลุ่มมีสมาชิกประมาณ 10 คน ได้ผลิตข้าวตังโบราณเพียงอย่างเดียว โดยใช้ฝากระป๋องมาทำเป็นแบบข้าวตังดิบเพื่อออกจำหน่าย แต ่ด้วยคุณภาพที่ไม่แน่นอน มีลักษณะเป็ฯเม็ดใหญ่ เมื่อทอดแล้วมักไหม้แล้วมีแผ่นใหญ่ดูไม่น่ารับประทาน จึงคิดค้นดัดแปลงมาทำให้มีลักษณะเล็กลง โดยใช้ฝากระป๋องนมเป็นแม่แบบ และต่อมาก็มีการคิดค้นทำข้าวตังเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมขึ้นจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่สู่ลูก หลายซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวหรือในชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดจำนวน 47 คน ผลิตข้าวตัง ออกจำหน่ายที่ตลาดวิเศษชัยชาญ พ่อค้าคนกลาง และที่สถานที่ผลิต โดยนางจำนงค์ ไทยพยัฆ เป็นประธาน และผู้ประสานงาน ด้านการตลาดและวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิก และประชาชนที่สนใจ จากคุณภาพของสินค้าการผลิตที่คงที่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทำข้าวตัง ยี่ล้นได้รับความนิยมและความพึงพอใจแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มได้รักษาคุณภาพในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้และคุณภาพที่มีมาตรฐานคงที่เอาไว้ เอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวตังดิบ ของกลุ่มทำข้าวตังยี่ล้น มีการผลิตรูปแบบที่คงเดิม มีมาตรฐาน โดยวัตถุดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ (ข้าวหอมมะลิ) มีความพิถีพิถันในเรื่องขั้นตอนของการผลิตผลิตภัณฑ์มีความสะาอด สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน กระบวนการผลิต 1. คัดสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ออกจากเมล็ดข้าว 2. ฝัดข้าวเพื่อเอาฝุ่นละอองและผงออก และทำการซาวข้าวประมาณ 4 น้ำ 3. หุงข้าวให้มีลักษณะเปียกและแฉะ 4. คัดเลือกเอาเฉพาข้าวที่ขาวไม่ไหม้ ไม่เหลือง 5. เขี้ยวแป้งมันให้ใสและเหลว 6. กวนข้าวที่หุง ผสมกับแป้งมันที่เขี้ยวไว้ประมาณ 5 นาที 7. เทข้าวที่กวนลงในแท่นอัด ซึ่งรองด้วยแผ่นพลาสติกและนำแบบพิมพ์มาครอบให้ได้ตามแบบ 8. แคะข้าวออกจากแบบ ส่วนข้าวที่เป็นเศษก็นำไปอัดใหม่ 9. นำข้าวไปตากแดดเมื่อแห้งก็เตรียมบรรจุหีบห่อเพื่อรอจำหน่าย การรวมกลุ่ม กลุ่มทำข้าวตัง มีการรวมตัวกันผลิตข้าวตัง โดยมีสมาชิกกลุ่ม จำนวน 47 คน จากหมู่ที่ 2 ตำบลยี่ล้น โดยมีคณะกรรมการกลุ่มในการบริหารจัดการ มีกระบวนการและขั้นตอนการผลิตมีการจัดสรรผลกำไรให้กับผู้ผลิตและกลุ่มตามผลกำไรในการจำหน่ายสินค้าพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่สินค้า ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและผลิตภัณฑ์ จากการผลิตเพื่อจำหน่ายและใช้ในครัวเรือนตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของบรรพบุรุษ โดยอาศัยวัตถุดิบที่มีอยู่ตามสิ่งแวดล้อมในชุมชนจนกลายเป็น ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสู่ลูกหลานเป็นทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนสู่ลูกหลาน ทำให้ลูกหลานในปัจจุบันที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ ของกลุ่ม ชุมชน และมีความสามารถในการบริหารจัดการทุน และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ให้มีมูลค่าเพิ่มสามารถทำรายได้ชุมชน จนกลายเป็น "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของตำบลยี่ล้น

 แผนธุรกิจข้าวตังยี่ล้น

ที่
กิจกรรม / โครงการ
สถานที่
ระยะเวลา
งบประมาณ
หน่วยงานสนับสนุน
1
ศูนย์จำหน่ายสินค้า
ม.2 ต.ยี่ล้น
ปี 2555
100,000
ธนาคาร, อุตสาหกรรม, พช
2
โรงเรือนตากผลิตภัณฑ์        
3
พัฒนาบรรจุภัณฑ์        
4
จัดหาตลาดที่มั่นคง        
5
จัดอบรมเรื่องการผลิตข้าวตู        
6
ระดมหุ้นจากสมาชิก        
7
ขอรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ        

<<<กลับหน้าหลัก>>>