นายสนอง พ่วงดี
เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญข้อมูลสถาบันกลุ่มเกษตรกร

กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง 
สำนักงบประมาณ 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

หนังสือพิมพ์

-ไทยรัฐ - ผู้จัดการ 
มติชน เดลินิวส์ 
ข่าวสด - ไทยโพสต์
แนวหน้า 
กรุงเทพธุรกิจ 
คม ชัด ลึก - สยามรัฐ 
บ้านเมือง 
ฐานเศรษฐกิจ 
เสรีรายวัน 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน เมษายน 2561วันที่ 4 เมษายน 2561 นางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ นางสาวขวัญชนก สีทองแจ้ง สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ นางสาวสุธารัตน์ คงสุวรรณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับผู้นำชุมชน และเกษตรกรตำบลตลาดใหม่ ร่วมกันผลิตเชื้อเมทาไรเซียม เพื่อใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ภายในพื้นที่ ณ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


 


วันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญร่วมสืบสานวัฒนธรรม สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองวันที่ 18 เมษายน 2561 นางสาวขวัญชนก สีทองแจ้ง และนายธนพล พิกุลขาว เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ออกสำรวจพื้นที่และพบปะเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลสาวร้องไห้ ตำบลไผ่วง ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


 


วันที่ 20 เมษายน 2561 นายเอกลักษณ์ ช้างงาเนียม และนางสาวจิราภรณ์ ศรีเทศ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ งดเผาฟาง และตอซังพืช ของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง ณ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


 


วันที่ 22 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ออกติดตามการปลูกพืชตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรังปี 2561 เกษตรกรในพื้นที่ ต.ไผ่ดำพัฒนา ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 

วิสาหกิจชุมชน สามารถมาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ www.sme.go.th

กลุ่มวิสาหกิจจักสานหวาย ตำบลศาลเจ้าโรงทอง กลุ่มกะลาบ้าน ตำบลท่าช้าง กลุ่มจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจจักสานผักตบชวา เทศบาลบางจัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวีรไทย ตำบลไผ่จำศีล กลุ่มสตรีอาชีพศิลปะประดิษฐ์ ตำบลตลาดใหม่