นายสนอง พ่วงดี
เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญข้อมูลสถาบันกลุ่มเกษตรกร

กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง 
สำนักงบประมาณ 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

หนังสือพิมพ์

-ไทยรัฐ - ผู้จัดการ 
มติชน เดลินิวส์ 
ข่าวสด - ไทยโพสต์
แนวหน้า 
กรุงเทพธุรกิจ 
คม ชัด ลึก - สยามรัฐ 
บ้านเมือง 
ฐานเศรษฐกิจ 
เสรีรายวัน 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ จัดประชุมชี้แจงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพโดยเป็น “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร” ภายใต้โครงการตามแนวทางสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปี 2560 จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 184 ราย เพื่อชี้แจงให้เกษตรกรได้รับทราบถึงขั้นตอนการรับปัจจัยการผลิต ที่เกษตรกรเสนอความต้องการ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้บรรยายให้ความรู้หลักวิชาการเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความพร้อมในการปลูกพืช


 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญประชุมวางแผนการดำเนินงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ แจกปัจจัยการผลิตเกษตรกร (มะกรูด ชะอม) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพโดยเป็น “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร” ภายใต้โครงการตามแนวทางสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปี 2560 จังหวัดอ่างทอง ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


 


วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญจัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จุดที่ 1 ชุมชนที่ 1 ตำบลไผ่จำศิล จำนวน 3 หมู่บ้าน จุดที่ 2 ชุมชนที่ 2 ตำบลสาวร้องไห้ จำนวน 4 หมู่บ้าน จุดที่ 3 ชุมชนที่ 13 ตำบลสี่ร้อย จำนวน 7 หมู่บ้าน จุดที่ 4 ชุมชนที่ 17 ตำบลไผ่จำศิล จำนวน 5 หมู่บ้าน จุดที่ 5 ชุมชนที่ 3 ตำบลสาวร้องไห้ จำนวน 4 หมู่บ้าน จุดที่ 6 ชุมชนที่ 19 ตำบลตลาดใหม่ จำนวน 5 หมู่บ้าน เกษตรกร 266 ราย

 วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง วันที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 

วิสาหกิจชุมชน สามารถมาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ www.sme.go.th

กลุ่มวิสาหกิจจักสานหวาย ตำบลศาลเจ้าโรงทอง กลุ่มกะลาบ้าน ตำบลท่าช้าง กลุ่มจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจจักสานผักตบชวา เทศบาลบางจัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวีรไทย ตำบลไผ่จำศีล กลุ่มสตรีอาชีพศิลปะประดิษฐ์ ตำบลตลาดใหม่