นายสนอง พ่วงดี
เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญข้อมูลสถาบันกลุ่มเกษตรกร

กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง 
สำนักงบประมาณ 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

หนังสือพิมพ์

-ไทยรัฐ - ผู้จัดการ 
มติชน เดลินิวส์ 
ข่าวสด - ไทยโพสต์
แนวหน้า 
กรุงเทพธุรกิจ 
คม ชัด ลึก - สยามรัฐ 
บ้านเมือง 
ฐานเศรษฐกิจ 
เสรีรายวัน 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรังปี 2561 ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภวิเศษชัยชาญอญ ออกหน่วยบริการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ข้าวนาปรัง) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ณ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ออกติดตามการปลูกพืชตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2561 ให้เกษตรกรในพื้นที่ ณ ตำบลสาวร้องไห้ ตำบลยี่ล้น และตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


 


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ โดยคณะทำงานฯ ออกติดตามการปลูกพืชตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรังปี 2561 ให้เกษตรกรในพื้นที่ ม.5 ตำบลห้วยคันแหลน, ม.8 ต.สาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชััยชาญ ออกหน่วยบริการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ข้าวนาปรัง) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ณ ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


 

วิสาหกิจชุมชน สามารถมาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ www.sme.go.th

กลุ่มวิสาหกิจจักสานหวาย ตำบลศาลเจ้าโรงทอง กลุ่มกะลาบ้าน ตำบลท่าช้าง กลุ่มจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจจักสานผักตบชวา เทศบาลบางจัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวีรไทย ตำบลไผ่จำศีล กลุ่มสตรีอาชีพศิลปะประดิษฐ์ ตำบลตลาดใหม่