นายสนอง พ่วงดี
เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญข้อมูลสถาบันกลุ่มเกษตรกร

กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง 
สำนักงบประมาณ 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

หนังสือพิมพ์

-ไทยรัฐ - ผู้จัดการ 
มติชน เดลินิวส์ 
ข่าวสด - ไทยโพสต์
แนวหน้า 
กรุงเทพธุรกิจ 
คม ชัด ลึก - สยามรัฐ 
บ้านเมือง 
ฐานเศรษฐกิจ 
เสรีรายวัน 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน มิถุนายน 2560


วันที่ 2 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ จัดอบรม เรื่องการผลิตพืชปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน(ด้านพืช) ตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพิ่อสุขภาพ โดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร" ภายใต้โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เพิ่มเติม) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยมีนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายภควัต แยวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายกรภัทร์ โพธิจักร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ออกตรวจการเกี่ยวข้าวแปลงประกวดลดต้นทุนการผลิต (หว่านข้าว 5 กิโลกรัมต่อไร่) ณ ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง


วันที่ 11 มิถุนายน 2560 นายเอกลักวันที่ 7 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ จัดอบรม เรื่องการผลิตพืชปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน(ด้านพืช) ตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพิ่อสุขภาพ โดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร" ภายใต้โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เพิ่มเติม) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 รุ่นที่ 2 วันที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 

                
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ออกติดตามพื้นที่ประสพภัยน้ำท่วม ณ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ออกหน่วยบริการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ตามโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ ตำบลหัวตะพาน และตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 

วิสาหกิจชุมชน สามารถมาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ www.sme.go.th

กลุ่มวิสาหกิจจักสานหวาย ตำบลศาลเจ้าโรงทอง กลุ่มกะลาบ้าน ตำบลท่าช้าง กลุ่มจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจจักสานผักตบชวา เทศบาลบางจัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวีรไทย ตำบลไผ่จำศีล กลุ่มสตรีอาชีพศิลปะประดิษฐ์ ตำบลตลาดใหม่