นายสนอง พ่วงดี
เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญข้อมูลสถาบันกลุ่มเกษตรกร

กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง 
สำนักงบประมาณ 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

หนังสือพิมพ์

-ไทยรัฐ - ผู้จัดการ 
มติชน เดลินิวส์ 
ข่าวสด - ไทยโพสต์
แนวหน้า 
กรุงเทพธุรกิจ 
คม ชัด ลึก - สยามรัฐ 
บ้านเมือง 
ฐานเศรษฐกิจ 
เสรีรายวัน 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร ณ วัดวันอุทิศ และวัดสิทธาราม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


 


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายสนอง พ่วงดี เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ออกติดตามการเตรียมสถานที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเกษตรกร (ผัก) ณ หมู่ 8 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับอำเภอวิเศษชัยชาญ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสมชาย ชาญณรงค์กุล และคณะ ในการเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรตามโครงการ 9101 ตามรอยเท่าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปปลาบ้านอบทม ณ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 

     


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การผลิตผักปลอดภัย ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ (ผัก) ครั้งที่ 2 โดยได้มีการทดลองทำแปลงผักสาธิต และทำสารชีวภัณฑ์ต่างๆ (จุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนหัวปลี ฮอร์โมนไส้กล้วย) ณ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


 


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ชี้แจ้งและรับสมัครเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี2560 ณ ต.หัวตะพาน ต.ไผ่วง ต.ตลาดใหม่ ต.ไผ่ดำพัฒนา และต.หลักแก้ว
ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ สภาเกษตรกร และผู้นำชุมชนเข้าร่วมดำเนินการ

 

วิสาหกิจชุมชน สามารถมาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ www.sme.go.th

กลุ่มวิสาหกิจจักสานหวาย ตำบลศาลเจ้าโรงทอง กลุ่มกะลาบ้าน ตำบลท่าช้าง กลุ่มจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจจักสานผักตบชวา เทศบาลบางจัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวีรไทย ตำบลไผ่จำศีล กลุ่มสตรีอาชีพศิลปะประดิษฐ์ ตำบลตลาดใหม่