นายสนอง พ่วงดี
เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญข้อมูลสถาบันกลุ่มเกษตรกร

กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง 
สำนักงบประมาณ 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

หนังสือพิมพ์

-ไทยรัฐ - ผู้จัดการ 
มติชน เดลินิวส์ 
ข่าวสด - ไทยโพสต์
แนวหน้า 
กรุงเทพธุรกิจ 
คม ชัด ลึก - สยามรัฐ 
บ้านเมือง 
ฐานเศรษฐกิจ 
เสรีรายวัน 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560


วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ จัดเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ตำบลไผ่วง ตำบลห้วยคันแหลน และตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ จัดเวทีชุมชนเพื่อชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ตำบลตลาดใหม่ ตำบลบางจัก ตำบลคลองขนาก ตำบลสี่ร้อย และตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ จัดพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการให้แก่ผู้นำชุมชน และกลุ่มต่างๆ ของอำเภอวิเศษชัยชาญ ณ หอประชุม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นประธาน

 

                

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มเกษตรกรบ้านท้ายลาดร่วมกันดำเนินโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ ณ หมู่ 7 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


 


วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายสนอง พ่วงดี เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ออกเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 

วิสาหกิจชุมชน สามารถมาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ www.sme.go.th

กลุ่มวิสาหกิจจักสานหวาย ตำบลศาลเจ้าโรงทอง กลุ่มกะลาบ้าน ตำบลท่าช้าง กลุ่มจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจจักสานผักตบชวา เทศบาลบางจัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวีรไทย ตำบลไผ่จำศีล กลุ่มสตรีอาชีพศิลปะประดิษฐ์ ตำบลตลาดใหม่